Menu
EUR

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden WickPlants

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1: Wie zijn wij?

Artikel 2: Definities

Artikel 3: Toepasselijkheid

Artikel 4: Een overeenkomst met WickPlants

Artikel 5: Jouw verplichtingen

Artikel 6: Prijs en betaling

Artikel 7: Levering en uitvoering

Artikel 8: Herroepingsplicht en retourneren

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Artikel 10: Overmacht

Artikel 11: Klachten

Artikel 12: Intellectueel eigendom

Artikel 13: Privacy

Artikel 14: Overige bepalingen

Artikel 15: Geschillen, toepasselijk recht, bevoegde rechter

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

 

Artikel 1: Wie zijn wij?

 1. WickPlants is gevestigd aan de Lange Broekweg 17, 2671DT Naaldwijk, Nederland (KvK nummer: 88436594, Btw-identificatienummer: NL864625017B01) en zal hierna ook worden aangeduid als “WickPlants” of “wij”.
 2. WickPlants verkoopt en levert Hoofdproducten, zoals potten met een ‘self-watering system’ en planten. In aanvulling daarop kunnen er Producten (zoals accessoires) worden besteld.

 

Artikel 2: Definities

 1. In de algemene voorwaarden van WickPlants worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij dit anders is aangegeven:
 2. “Bestelling(en)”: de Overeenkomst waarbij WickPlants jou eenmalig een product/meerdere Hoofdproducten en/of Producten levert.
 3. "Hoofdproduct": potten met een self-watering system en planten, die door de Klant via de Website besteld kunnen worden.
 4. “Klant”: de afnemer, zijnde consument of een bedrijf, die met WickPlants een Overeenkomst aangaat. De Klant wordt hierna ook wel “je” of “jij” genoemd.
 5. “Overeenkomst”: de Overeenkomst tussen WickPlants en de Klant, die tot stand komt door een Bestelling via de Website van WickPlants.
 6. "Product(en)": Producten, anders dan het Hoofdproduct, die door de Klant via de Website besteld kunnen worden.
 7. “Bedenktijd”: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van het hem wettelijk toekomende Herroepingsrecht.
 8. “Herroepingsrecht”: de mogelijkheid voor de Klant om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst.
 9. “Persoonsgegevens”: alle persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die betrekking hebben op jou en noodzakelijk zijn voor het nakomen van de Overeenkomst, met inbegrip van toekomstige bijgewerkte versies daarvan.
 10. “Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden van WickPlants.
 11. “Website”: de Website www.wickplants.com of andere domeinen zoals www.wickplants.nl waar WickPlants haar diensten en/of producten aanbiedt aan de Klant.

 

Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. Op alle Overeenkomsten die WickPlants sluit met Klanten, en op alle Hoofdproducten en/of Producten(en) van WickPlants die de Klant afneemt, zijn deze Voorwaarden van toepassing. Deze Voorwaarden zijn ten aller tijde beschikbaar op de Website van WickPlants, en zijn voor of bij het aangaan van de Overeenkomst beschikbaar gesteld aan de Klant. Begrippen met hoofdletters hebben de betekenis die daaraan in deze Voorwaarden wordt toegekend.

 

Artikel 4: Een overeenkomst met WickPlants

 1. Een Overeenkomst met WickPlants geschiedt uitsluitend op afstand. Tussen WickPlants en de Klant komt een Overeenkomst voor een Bestelling tot stand via de Website op het moment dat je een bestelling plaatst op de Website van WickPlants.

 

Artikel 5: Jouw verplichtingen

 1. Alle informatie die je aan WickPlants opgeeft, bijvoorbeeld gedurende het bestelproces, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Jouw wachtwoord mag niet aan derden worden doorgegeven. Je moet het wachtwoord veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren en ons van eventueel verlies of doorgave van wachtwoorden op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijvoorbeeld elke onrechtmatige bestelling met jouw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draag jij zelf de volledige verantwoordelijkheid. WickPlants is voor eventuele schade als gevolg van onjuiste informatie en/of verlies van jouw wachtwoord niet aansprakelijk.
 2. Je dient voor het gebruik van de producten/diensten (zoals het vullen met water) de door WickPlants geleverde producten, zoals potten met een ‘self-watering system’ en bijbehorende accessoires, en planten te controleren op onvolkomenheden zoals breuken en lekkages van het ‘self-watering system’, en bij onvolledigheid of schade dit binnen 7 dagen te melden.
 3. Je bent verplicht de product- en gebruiksaanwijzingen bij de geleverde Hoofdproducten en/of Product(en) zorgvuldig te bekijken en in acht te nemen. Voor eventuele schade door het niet opvolgen van product- en gebruiksaanwijzingen is WickPlants niet aansprakelijk.
 4. Als jij de potten met ‘self-watering system’ in gebruik geeft aan derden, is tevens de derden gebonden aan deze Voorwaarden. Hierbij blijft de Klant eindverantwoordelijk voor de verplichtingen van deze Overeenkomst.

 

 

 

Artikel 6: Prijs en betaling

 1. Je bent de per Overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd op de per Overeenkomst overeengekomen momenten. Alle prijzen zijn inclusief bezorgkosten tenzij anders vermeld. Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. WickPlants behoudt zich het recht om de prijzen van de aangeboden Hoofdproducten en/of Product(en) op elk moment te wijzigen.
 3. Voor de betaling kan je uitsluitend gebruik maken van de door WickPlants op de Website aangeboden betalingsmogelijkheden.
 4. Alle facturen van WickPlants dienen binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan op een door WickPlants aan gegeven rekeningnummer. Vindt er na 14 dagen geen betaling plaats, stuurt WickPlants een aanmaning welke binnen een termijn van 14 dagen moet worden voldaan. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door onvoldoende saldo of stornering, is WickPlants gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. In geval je na aanmaning verzuimt het verschuldigde bedrag te betalen is WickPlants gerechtigd om een incassobureau in te schakelen en de diensten van WickPlants voor jou op te schorten. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso komen in dit geval voor jou rekening. Ook dienen de producten onbeschadigd retour gestuurd te worden naar het gevestigde adres van WickPlants.

 

 

Artikel 7: Levering en uitvoering

 1. WickPlants zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. WickPlants zal de zending(en) op door haar te bepalen wijze bij de Klant afleveren op het door de Klant aan WickPlants opgegeven adres.
 3. WickPlants zal zich inspannen de Overeenkomst met bekwame spoed uit te voeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een Overeenkomst niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht, nadat hij de Overeenkomst geplaatst heeft. De Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van overmacht kan WickPlants niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel niet of vertraagd leveren van de Overeenkomst (Artikel 12).
 5. Conform de Overeenkomst, behoudt WickPlants het eigendom over de overeengekomen producten totdat het aankoopbedrag volledig betaald is, mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet zijn betaald.
 6. WickPlants is gerechtigd derde partijen in te schakelen ter uitvoering van een Overeenkomst.
 7. Op WickPlants rust een inspanningsverplichting de overeengekomen leveringstermijn te halen. Een dergelijke termijn is echter niet fataal en overschrijding daarvan geeft de Klant geen recht schadevergoeding te eisen.
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van de overeengekomen producten uit de Overeenkomst berust tot het moment van bezorging aan de klant bij WickPlants, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 9. De Klant is verplicht de producten uit de Overeenkomst bij aankomst op het door de Klant aangegeven adres in ontvangst te nemen.

 

Artikel 8: Herroepingsplicht en retourneren

 1. De Klant kan gebruik maken van zijn Herroepingsrecht, door binnen de Bedenktijd hiervan melding te maken via [email protected], al dan niet door gebruikmaking van het Modelformulier (Bijlage 1). 
 2. Na gebruikmaking van het Herroepingsrecht zendt de Klant de Product(en) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de melding, retour.
 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Klant.
 4. De Klant kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Hoofdproduct, zoals planten niet ontbinden, aangezien dit Hoofdproduct aan bederf onderhevig is.
 1. De kosten voor de retourzending komen voor de rekening van de Klant. De Klant dient de overeengekomen producten uit de Overeenkomst te retourneren (indien redelijkerwijs mogelijk) in de ontvangen verpakking(en).
 2. De Klant heeft binnen een termijn van 14 dagen vanaf de levering het recht om de levering van een Bestelling te herroepen. Producten met een beperkte houdbaarheid (zoals planten) kan de Klant niet herroepen. De verzendkosten van het terugzenden van de Hoofdproduct en/of Product(en) zijn voor rekening van de Klant. Je betaalt dan enkel voor de planten en retourkosten.
 3. Wanneer de Klant gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht zal het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van de retour teruggestort worden mits het Product reeds in goede orde retour is ontvangen.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Indien de Klant van oordeel is dat WickPlants de levering van de overeengekomen product(en) in de Overeenkomst niet naar behoren is nagekomen, dient de Klant WickPlants daarvan binnen 7 dagen nadat hij het desbetreffende gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken per e-mail in kennis te stellen vergezeld van bewijs, bij gebreke waarvan hij zich niet langer op het gebrek kan beroepen. De Klant wordt, bijzondere en door hem aan te tonen omstandigheden uitgezonderd, in ieder geval geacht een gebrek redelijkerwijze te kunnen ontdekken vanaf het/de moment(en) dat hij het door WickPlants geleverde product(en) heeft ontvangen.
 2. Indien WickPlants niet heeft voldaan aan haar leveringsverplichtingen, zoals bedoeld in deze Algemene Voorwaarden, de Klant overeenkomstig artikel 11.1 van deze Algemene Voorwaarden heeft gehandeld en het gebrek niet binnen bekwame tijd is hersteld, is WickPlants ten aanzien van haar tekortkoming aansprakelijk voor directe schade, mits deze aan haar kan worden toegerekend. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder begrepen geleden verlies, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade en gemiste goodwill, wordt uitgesloten.
 3. De omvang van iedere aansprakelijkheid van WickPlants is steeds beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde en overeengekomen producten, waardoor of in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan.
 4. De in artikel lid 3 omschreven beperking van de omvang van de aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden (en leidinggevende ondergeschikten) van Wickplants.

 

Artikel 10: Overmacht

 1. WickPlants is niet gehouden tot nakoming van enige verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming. Van een niet toerekenbare tekortkoming is onder meer sprake, indien WickPlants niet in staat is haar verplichtingen jegens Klant na te komen als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van derden van wiens hulp WickPlants gebruik maakt bij de uitvoering van een Overeenkomst en stakingen.

 

Artikel 11: Klachten

 1. In geval van vragen en/of klachten met betrekking tot een Hoofdproduct en/of Product(en) van Wickplants, dient de Klant zich ten aller tijden te richten tot de WickPlants Klantenservice via de service pagina
 2. Wanneer er samen niet tot een oplossing gekomen kan worden, kan er contact worden opgenomen met het ODR-platform van de Europese Commissie via http://ec.europa.eu/odr. Tevens kunnen klachten bij Webwinkelkeur worden ingediend als geschil.

 

Artikel 12: Intellectueel eigendom

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijven de intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen auteursrechten) van alle in het kader van een Overeenkomst aan een Klant ter beschikking gestelde producten bij WickPlants en worden niet aan de Klant overgedragen.

 

Artikel 13: Privacy

 1. WickPlants verwerkt Persoonsgegevens van de Klant voor het kunnen voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van een Overeenkomst, alsmede vanwege andere doeleinden, zoals marketingdoeleinden. WickPlants hanteert een online privacybeleid, waarin informatie wordt verstrekt over de verwerking van Persoonsgegevens en de rechten die je hierbij hebt, zoals opgenomen op de Website.

 

Artikel 14: Overige bepalingen

 1. Aan de informatie op deze Website kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden.
 3. WickPlants is gerechtigd deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de Website zijn gepubliceerd. Indien een Klant nadien een Overeenkomst aangaat met WickPlants, zoals aangeboden op de Website, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde voorwaarden. Het is daarom raadzaam om deze voorwaarden te raadplegen alvorens een bestelling voor overeengekomen producten uit de Overeenkomst worden geplaatst.
 4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zal WickPlants (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) opnemen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht word(t)(en) genomen.
 5. WickPlants is gerechtigd voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.

 

Artikel 15: Geschillen, toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. In geval van een geschil zijn de door WickPlants vastgelegde gegevens, behoudens tegenbewijs, bepalend. 
 2. Op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 
 3. Eventuele geschillen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen door de meest belanghebbende partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.

 

WickPlants – Januari 2023

 

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de Overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan:             
  [ naam ondernemer]
  [ geografisch adres ondernemer]
  [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
  [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
  •[Adres consument(en)]
  •[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

Totaal incl. btw
€0,00
Bestel nog voor €20,00 en de verzending is gratis
0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »